Obchodní podmínky a Reklamační řád

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Pure Curl Care s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 14287943 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://purecurlcare.com

1. Úvodní ustanovení 

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pure Curl Care s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 14287943 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, v němž kupující vytvořil objednávku pomocí počítačového systému umístěného v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://purecurlcare.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím: spotřebitelem, neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Z. z.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 250/2007 Z. z.).

1.2

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet 

2.1

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízeném zboží a službách, a to včetně uvedení jednotlivých cen. Jsme neplátci DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující je povinen zajistit správné doručování elektronické pošty od prodávajícího, a to kontrolou své e-mailové schránky i všech jejích podsložek (propagace, hromadné, spam, nevyžádaná pošta). Pokud se e-mail od prodávajícího objeví mimo hlavní složku e-mailové schránky kupujícího (nevyžádaná pošta, newsletter, spam, atd.), přesune ji do hlavní složky a e-mailovou adresu purecurlcare@gmail.com si přidá do svého adresáře.

3.4

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či rozsah služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací). Potvrzení přijetí objednávky je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží, služeb a platební podmínky

4.1

Cenu zboží nebo služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu buď on-line, a to platební kartou (debetní či kreditní) nebo Google Pay nebo Apple Pay přes platební portál Stripe nebo tak kupující může učinit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2602130901/2010, vedený u společnosti Fio bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Jakmile je objednávka v plné výši kupujícím zaplacena a peníze připsány na účet prodávajícího, je prodávajícím umožněno kupujícímu stažení produktu v elektronické podobě a/nebo vzniká nárok na poskytnutí služby. Zboží materiální povahy je po úhradě kupujícím v plné výši neprodleně zasláno kupujícímu.  

4.2

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží a/nebo služeb předem.

4.3

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží  a/nebo služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží a/nebo před poskytnutím služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5

Případné slevy z ceny zboží a/nebo služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy a Reklamační řád

5.1

Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím vyřídit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

5.2

Reklamace je možné podat pouze písemnou formou a jsou vyřizovány elektronicky na e-mailové adrese purecurlcare@gmail.com.

5.3

Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

6. Další práva a povinnosti mluvních stran

6.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nebo nárok na poskytnutí služby zaplacením celé kupní ceny zboží nebo služby. 

6.2

Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujícího.

6.3

V případě změny všeobecných obchodních podmínek se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

6.4

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky, porozuměl jim a souhlasí s jejich zněním.

6.5

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.6

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy purecurlcare@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

6.7

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2022.

PŘÍLOHA: ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal(a) zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel(a) dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)